Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Irodalom


Az 1921 előtt Magyarországhoz tartozott helységnevek jegyzéke.
Bencze, 1984. = Bencze Géza: Zala megye hidrográfiai képe a reformkori vízrendezés küszöbén. In. Zalai Gyűjtemény, 18. Zalaegerszeg, 1984. 193-207. p.
Bencze, 1986. = Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. In. Zalai Gyűjtemény, 23. Zalaegerszeg, 1986.
Bencze, 2004. = Bencze Géza: Kísérlet az Ormándi-berek lecsapolására. In. Zalai Múzeum 13. Zalaegerszeg, 2004.
B. M. Zs. 1935. = Bodri László-Madarász Gyula-Zsadányi Oszkár szerk.: Zalavármegye ismertetője. I III. Sopron, 1935.
Bogdán, 1984. = Bogdán István: Mester volt egykor… Magvető Könyvkiadó Budapest é.n. (1981.)
Bodgán,1987 = Bogdán István: Régi magyar mértékek Gondolat Zsebkönyvek Gondolat Kiadó 1987.
Czuczor-Fogarasi = Czuczor Gergely – Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára Pest, 1862.
Czuczor, 1988. = Czuczor Sándor: Tapolca és környéke kronológiája 1301-1526-ig. Tapolcai füzetek 5. Tapolca, 1988.
Cselenkó, 2011. = Cselenkó Borbála: Zalaegerszeg, a szombathelyi püspök uradalma 1777-1848. Zalaegerszegi Füzetek, Zalaegerszeg, 2011.
Ember, 2004. = Ember András: „Zemplén vármegyének kincstarttartó tárháza.” In: Mizsákné Bodnár Zsuzsanna: Kádártánc. Bodnárok táncélete és tánca a zempléni Erdőbényén. Hegyalja Hagyományőrző Egyesület. Sátoraljaújhely, 2004.
Eötvös, 1932. = Eötvös Károly: Deák Ferenc és családja. Révai Irodalmi Intézet Nyomdája, Budapest, 1932.
Farkas, 1997. = Farkas Júlia: Volt egyszer egy malmunk… (Egy zalaegerszegi molnár család története) Kézirat, 1997.
Fényes 1851. = Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára. I-IV. Pest, 1851.
Goór, 2009. = Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós története. Tornyiszentmiklós, 2009.
Göncz, 2001. = Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941. Lendva, 2001.
Gönczi, 1914. = Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914.
Gőcze, 2000. = Gőcze Rezső: Zalaszentbalázs és vidéke. (Falutörténet a kezdetektől 1956-ig.) Zalaszentbalázs, 2000.
Hála, 1995. = Hála József: A sárospataki „francia malomkő”. In. Ásványok, kőzetek, hagyományok Történeti és néprajzi dolgozatok. MTA Néprajzi Kutatóintézet Bp., 1995.
Haász, 2002. = Haász Gabriella: Szentgyörgyvár története 1676-1849-ig. In. Szentgyörgyvár története. Zalai Kismonográfiák. Zalaegerszeg, 2002.
Hertelendy, 1897. = Hertelendy Béla: A Zala vízlecsapoló társulat története. Nagykanizsa, 1897.
Holub, 1963. = Holub József: Zala megye középkori vízrajza. Zalaegerszeg, 1963.
Holub III. = Holub József: Zala megye története a középkorban III. kötet. A községek története. Pécs, 1933. Kézirat a Göcseji Múzeumban.
Horváth I: = Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. Zala megyei Levéltár Zalaegerszeg, 2001.
Horváth II: = Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában II. Zala megyei Levéltár Zalaegerszeg, 2006.
Hudi, 2001. = Hudi József: Lovas község története. Veszprém, 2001.
Jakosa, 2005. = Jakosa Árpád: Malmok a Zalán. Kézirat, 2005. november 25.
Kalṧan, 2014 = Vladimir Kalṧan: Muraköz történelme. Csáktornya, 2014.
Kapiller – Paksy = Kapiller Imre-Paksy Zoltán: A zalaegerszegi zsidóság története. A betelepüléstől napjainkig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg, 2014.
Kádár, 2010. = Kádár Péter: A vízimalmoktól a vízerőművekig. Új Mandátum Kiadó Budapest, 2010.
Kerner, 2008. = Kerner Gábor: Vízi építmények a Káli-medencében. In. Értékmentő 2008/4.
Kovács, 2012. = Kovács József: Vízimalmok a Kárpát medencében. Romanika Kiadó, 2012.
Ladányi, 2008. = Ladányi András: Vízimalmok nyomában (Monostorapáti vízimalmok) Monostorapáti, 2008. Kézirat.
Ladányi, 2009. = Ladányi András: Kilátások a tanúhegyről (Zalahalápi sorsok) Zalahaláp, 2009.
Ladányi 2010. = Ladányi András: Kapolcsi vízimalmok. Kapolcs, 2010.
Laklia, 2007. = Laklia Tibor: A „harmadik”. A MAORT pusztaszentlászlói üzeme 1941-1951. Múzeumi Közlemények 30. Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszeg, 2007.
Lendva, 1981. = Lendva község közleménye. Lendva, 1981. június
Lendvai, 1979. = Lendvai Anna: A XVII. századi zalai céhek. In. Zalai Gyűjtemény, 12. Zalaegerszeg, 1979.
Lichtneckert, 1999. = Balatonfüred és Balatonarács története Szerkesztette: Lichtneckert András. Veszprém, 1999.
Lugosi-Kiss, 2009. = Lugosi József- Kiss Gábor: Volt egyszer egy huszárezred. A m. kir zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Zala Megyei Levéltár Bp.- Zalaegerszeg. 2009.
Malonyay, 1912 = Malonyay Dezső: A magyar nép művészete Budapest, 1912
Mendly, = Mendly Gyula: Utak a malomba. Kézirat, Göcseji Múzeum Adattára.
Mohl, 1915 = Mohl Adolf: A horvátok bevándorlása 1533-ban. Budapest, 1915.
Nagybákay, 1981. = Nagybákay Péter: Magyarországi céhbehívó-táblák. Corvina Kiadó, 1981.
Némethné = Némethné Lukács Márta: Malmok fejlődése a XIX. század végéig (Vízimalmok a Zala folyó mentén a XVIII-XIX. században. Diplomadolgozat, é. n.
Pongrácz, 1963. = Pongrácz Pál: Régi malom építészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1967.
Reindl, 2005. = Reindl Erzsébet: Feljegyzések a Tapolcai és Tapolca környéki malmokról. Tapoca, 2005.
Ruzsa, 1994. = Ruzsa Károly: Zalavég története. Zalai Kismonográfiák 1. Zalaegerszeg, 1994.
Ruzsa, 1998. = Ruzsa Károly: Batyk története. Zalai Kismonográfiák 5. Zalaegerszeg, 1998.
SKIK  = MNL ZML IV. 433. „Soproni Kereskedelmi és Iparkamarának a Nagym. M. k. Földművelési, Ipar- és Kereskedelmi Ministériumhoz intézett 1876-ik évi Statisztikai jelentése II. rész. I. füzet.” A fenti kivonatot a soproni levéltárban készítette Wöller István a Veszprém megyei Gabona Felvásárló és Feldolgozó Vállalat karbantartó üzemvezetője. Veszprém, 1969. május 20.
Solymos, 2001. = Solymos Ede: Dunai malmok. In. CUMANIA A Bács- Kiskun megyei Önkormányzat Muzeumi Szervezetének Évkönyve 17. Kecskemét, 2001.
Srágli-Vándor = Srágli Lajos – Vándor László: Egervár. Százmagyar falu könyvesháza Kht. Bp. é. n.
Steinhausz-Wöller, 2011. = Steinhausz György – Wöller István: Vízimalmok Csopakon. Csopak, 2011
Szakál, 2002. = Szakál István: Besenyő ezer éve. Zalaegerszeg, 2002.
Szántó, 1977. = Szántó Imre: Hévíz története I-II. Szeged, 1977.
SZIT, 2012.  = Szekér Imre Tibor helytörténet kutató Zalaszántó közlése, 2012.
Takács, 2013. = Takács Ágoston: Ki volt Kerkai Jenő Jezsuita atya? Budapest, 2013.
Takács J. Ince, 1997. = Takács J. Ince: Zalatárnok község és plébánia története. Faluvédő- és Közművelődési Egyesület Zalatárnok, 1997.
Tantalics 2000. = Tantalics Béla: Rédics története. Rédics, 2000.
Tilkovszky, 1993. = Tilkovszky Lorant: Széchenyi István Zala megyei uradalmai In. Zalai Gyűjtemény 34.
Tóth N. 2007. = Tóth Norbert: Zalaszentiván. Zalaszentiván, 2007.
Tóth-Srágli = Tóth Sándor- Srágli Lajos: Lovászi. Százmagyar falu könyvesháza Kht. Bp. é. n.
Újjáépítő magyarok, 1947. = Újjáépítő magyarok. Az országépítés két esztendeje. Kossuth Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat 1948.
Vajkai, 1981. = Vajkai Zsófia: Malomtípusok és a molnármesterség a XIX. századi Magyrországon I. In. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Évkönyve Budapest, 1978-1980.
Varga KGy 2011. = Varga Kálmán György: Andráshida nyolc évszázada I. Zalaegerszeg, 2011.
Vastagh, 1962. = Dr. Vastagh Gábor: A hegyesdi vashámor története. Kohászati Történeti Bizottság közleményei 18. Kohászati Lapok 1962. 2. szám.
Veress 1992. = Veress D. Csaba: Felsőörs évszázadai. Veszprém, 1992.
Veress 1994. = Veress D. Csaba: Balatonszőlős évszázadai. Veszprém, 1994.
Veress Paloznak = Veress D. Csaba: Az évezredes Paloznak. Veszprém, 1993.
Veress: Pécsely = Veress D. Csaba: A három Pécsely története. Veszprém, 1993.
Wöller 2001. = Wöller István: Egykori vízimalmok Veszprém megyében. Veszprém, 2001.
Wöller, 2009. = Wöller István: Balatonfüredi malmok. Balatonfüred, 2009.
ZMNF = Zala megye földrajzi nevei, Zalaegerszeg, 1964.